School of Agriculture, Mukti Nivesh Shahbhagi Vikas Evam Shiksha Samiti