विनोद कुमार बिरखानी   ज . 1986

  

अकादमिक परामर्शदाता    

स्‍नातकोत्‍तर (कृषि ), स्‍नातकोत्‍तर डिप्‍लोमा, ( गुणवत्‍ता प्रबन्‍धन)

शिक्षण क्षेत्र : कृषि

शिक्षण क्षेत्र : कृषि

रुचि : Training/Counseling

प्रकाशन :

Count : 1